Podmínky soutěže

PRAVIDLA MARKETINGOVÉ SOUTĚŽE „JARNÍ SOUTĚŽ – PROCVIČTE SVOU MYSL A VYHRAJTE!

Účelem tohoto dokumentu (dále jen „Pravidla“) je úplná a jasná úprava podmínek marketingové soutěže „Jarní soutěž – procvičte svou mysl a vyhrajte!“ (dále jen „Soutěž“).

 1. Pořadatel a spolupořadatel Soutěže
  • Pořadatelem Soutěže je Československá obchodní banka, a. s., se sídlem Radlická 333/150, PSČ 150 57, Praha 5, IČO 000 01 350, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B XXXVI, vložka 46 (dále jen „ČSOB“ nebo „Pořadatel“).
  • Spolupořadatelem Soutěže je ČSOB Stavební spořitelna, a. s., se sídlem Radlická 333/150, PSČ 150 00, Praha 5, IČO 492 41 397 (dále jen „ČSOBS“ nebo „Spolupořadatel“).
 2. Soutěžní období
  • Soutěž probíhá v období od 4. 3. do 30. 4. 2024 (dále jen „Soutěžní období“).
 3. Účast v Soutěži
  • Účastníkem Soutěže se stane každá zletilá fyzická osoba, která se v Soutěžním období přihlásí přes ČSOB Identitu nebo přes aplikaci ČSOB Smart nebo přes registrační formulář Soutěže na stránkáchsvetodmen.csob.cz zadáním přihlašovacích údajů (e-mailu a hesla) na webovou stránku svetodmen.csob.cz/hry potvrdí souhlas s Pravidly a odehraje úspěšně alespoň jednu hru (dále jen „Účastník Soutěže“).
  • Z účasti v Soutěži jsou vyloučeni zaměstnanci Pořadatele a Spolupořadatele, kteří přímo spolupracují na organizaci Soutěže a osoby těmto osobám blízké ve smyslu ust. § 22 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.
 4. Princip Soutěže a podmínky pro zařazení do losování o výhry
  • V rámci Soutěžního období má Účastník Soutěže na výběr z několika soutěžních her (dále jen „Hra“), přičemž každá Hra má svoje pravidla uvedená přímo u Hry.
  • Do losování výherců je zařazen každý Účastník Soutěže, který úspěšně dokončí jakoukoliv Hru. Za každý den Soutěžního období budou vylosováni dva výherci (dále jen „Denní výhra“) Za každý týden Soutěžního období bude vylosován jeden výherce (dále jen „Týdenní výhra“)
 5. Výhry a určení výherců
  • Výhrou v Soutěži je Poukázka ve formě elektronického voucheru na nákup zboží v hodnotě a u vybraného prodejce, a to:
  • Denní výhra:
   • Voucher na nákup na Knihy Dobrovský v hodnotě 500 Kč (pro 58 vylosovaných výherců)
   • Voucher na nákup na EuroOil v hodnotě 500 Kč (pro 58 vylosovaných výherců)
   Týdenní výhra:
   • Voucher na nákup na Rohlík v hodnotě 1 000 Kč (pro 5 vylosovaných výherců)
   • Voucher na nákup na Rockpoint v hodnotě 2 000 Kč (pro 4 vylosované výherce)
   (Denní výhra a Týdenní výhra společně dále jen „Výhra“).
  • Výhru získají Účastníci Soutěže, kteří budou určeni losováním, které proběhne za pomoci automatického skriptu, který náhodně vybere každý den Soutěžního období 2 výherce Denní výhry a zároveň každý týden Soutěžního období jednoho výherce Týdenní výhry. Vylosovaný Účastník Soutěže dále označován též jako „Výherce“.
 6. Oznámení o získání Výhry a předání Výhry
  • Účastník Soutěže bude informován ihned po úspěšném dokončení každé Hry, zda Výhru získává či ne. V případě, že Výhru získá, bude mu zaslána prostřednictvím e-mailu automaticky, a to na e-mail Výherce, který má uvedený jako kontaktní údaj ve Světě odměn (dále jen „E-mail“). Pořadatel neodpovídá za situaci, kdy nebude možné Výherce kontaktovat na E-mailu a Výhra mu z tohoto důvodu nebude moci být předána. Nebude-li možné takto Výhru Výherci předat nebo odmítne-li Výherce Výhru převzít, ztrácí na Výhru nárok.
 7. Informace Účastníka Soutěže o zpracování osobních údajů
  • Účastník Soutěže bere na vědomí, že ve smyslu obecného Nařízení o ochraně osobních údajů (EU) 2016/679 a zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů pro účely Akce, za účelem vyhodnocení Akce a předání Výhry, bude Pořadatel zpracovávat osobní údaje Účastníka Soutěže, a to jméno a příjmení, Email a město bydliště. Osobní údaje Účastníka Soutěže budou pro shora uvedené účely zpracovávány po dobu nezbytnou pro předání Výhry, tedy nejpozději do konce května 2024.
  • Informace ČSOB o zpracování osobních údajů, které obsahují zejména práva vztahující se ke zpracování osobních údajů a podmínky na ochranu práv, jsou dostupné na www.csob.cz/osobni-udaje.
  • Výherce bere na vědomí, že účastí v Soutěži souhlasí s podmínkami Soutěže, jejichž součástí je právo Pořadatele a Spolupořadatele zveřejnit jeho jméno, počáteční písmeno příjmení a město bydliště na internetové adrese Soutěže.
 8. Závěrečné ustanovení
  • Účastníkovi Soutěže nevzniká účastí v Soutěži právní nárok na Výhru. Výhru nelze vymáhat soudní cestou.
  • Výhru nelze vyplatit alternativně v hotovosti, vyměňovat za jiné peněžité či nepeněžité plnění ani měnit za výhru z jiných soutěží.
  • Výhra je v souladu s platnou právní úpravou osvobozena od zdanění. Výherci nevznikají s jejím přijetím žádné daňové povinnosti. Pořadatel a Spolupořadatel neodpovídají za případné vady a škody vzniklé v souvislosti s realizací a užíváním Výhry, neodpovídají za poštovní či jinou dopravu Výhry dle Pravidel.
  • Pořadatel a Spolupořadatel nenesou odpovědnost za jakoukoliv technickou, včetně selhání sítě elektronických komunikací nebo e-mailů a zpráv dle Pravidel.
  • Pořadatel má právo kdykoliv změnit podmínky Soutěže, a to i v době jejího průběhu, změnit délku Soutěžního období, tj. zejména Soutěž v jejím průběhu prodloužit, přerušit či předčasně ukončit. O jakýchkoli reklamacích či námitkách rozhoduje s konečnou platností Pořadatel.
  • V případě, že v rámci Soutěže bude zjištěno jednání Účastníka Soutěže, které bude v rozporu s těmito Pravidly nebo v rozporu s dobrými mravy nebo v rozporu s účelem Soutěže nebo bude zjištěno jiné spekulativní jednání nebo jednání, které by mohlo ohrozit nebo poškodit dobré jméno Pořadatele nebo Spolupořadatele, vyhrazuje si Pořadatel právo jednotlivé případy posoudit a rozhodnout o případných sankcích, čímž se rozumí ztráta takto získané Výhry nebo možnost vyloučení Účastníka Soutěže ze Soutěže bez jakékoliv náhrady.
  • Pravidla jsou přístupná na internetové adrese Soutěže svetodmen.csob.cz/hry a každý Účastník Soutěže s nimi svou účastí v Soutěži vyslovuje bezvýhradný souhlas.
  • Jakákoliv případná změna Pravidel bude zveřejněna na uvedené internetové adrese, přičemž platí, že změna bude účinná od okamžiku zveřejnění nebo data uvedeného v Pravidlech.

V Praze dne 4. 3. 2024