Všeobecné obchodní a dodací podmínky e-shopu www.najdetesevevlastnim.cz 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
  1. Tyto všeobecné obchodní a dodací podmínky (dále jen „VOP“) obchodní společnosti Sprint Trading, s.r.o., se sídlem Reymontova 4/583, 720 00 Ostrava- Hrabová, identifikační číslo: 25361040, zapsané v obchodním rejstříku vedeném v Ostravě, oddíl C, vložka 15077 (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod s reklamními předměty Českomoravské stavební spořitelny, a.s., (dále jen „e-shop“) je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese www.najdetesevevlastnim.cz (dále jen „web“), a to prostřednictvím rozhraní webu (dále jen „webové rozhraní obchodu“). Kupujícím může být pouze fyzická osoba zaregistrovaná na webu.
  2. Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.
  3. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě, která vzniká v okamžiku odeslání objednávky. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.
  4. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.
 2. UŽIVATELSKÝ ÚČET
  1. Na základě registrace kupujícího provedené na webu může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“).
  2. Při registraci na webu a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.
  3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.
  4. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.
  5. Prodávající může zrušit svůj uživatelský účet zasláním žádosti na email eshop@najdetesevevlastnim.cz.
  6. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.
 3. KUPNÍ CENA ZBOŽÍ A SLUŽEB
  1. Veškeré ceny uváděné na webu a v těchto VOP prodávajícího zahrnují DPH, není-li výslovně uvedeno jinak.
  2. Cena zboží nezahrnuje náklady na dopravu zboží, Náklady na dopravu zboží činí 100 Kč (vč. DPH).
  3. Cena zboží zahrnuje nutné náklady na balení zboží.
  4. Cena zboží napájeného bateriemi nezahrnuje cenu baterií (není-li v nabídce uvedeno jinak).
 4. PLATEBNÍ PODMÍNKY
  1. Kupující se zavazuje uhradit kupní cenu za dodané zboží včetně případného dopravného a DPH.
  2. Způsob úhrady kupní ceny a dopravného:
   1. v hotovosti, platba při převzetí v místě určeném kupujícím v objednávce;
   2. platba bankovním převodem na účet prodávajícího č. 19-6363960227/0100, vedený u společnosti KB, a.s. (dále jen „účet prodávajícího“);
  3. V případě ad 4.2 b. pak po přijetí objednávky bude kupujícímu zaslána zálohová faktura s výčtem všech cen a kupující je povinen tuto zálohovou fakturu uhradit v dohodnutém termínu splatnosti.
  4. V případě ad 4.2 b. platí, že nebude-li zálohová faktura kupujícím v dohodnutém termínu uhrazena, bude objednávka stornována a zboží nebude prodávajícím předáno k expedici.
  5. Při variantě ad 4.2 a. je faktura-daňový doklad součástí zásilky.
  6. Vlastnická práva ke zboží dle každé objednávky přechází na kupujícího až po uhrazení kupní ceny za dodané zboží v plné výši prodávajícímu.
  7. Žádná část kupní ceny za dodané zboží nesmí být zaplacena pohledávkami třetích osob nebo započtením vlastní pohledávky kupujícího, kterou má vůči prodávajícímu, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.
  8. Prodávající posílá zálohové faktury výhradně elektronicky na předem stanovenou e-mailovou adresu dohodnutou mezi prodávajícím a kupujícím. Faktura-daňový doklad je součástí zásilky.
  9. Splatnost zálohové faktury je 10 dní.
 5. DODACÍ PODMÍNKY
  1. Doba pro doručení zboží dle objednávky kupujícímu je:
   1. Pro objednávky hrazené kupujícím v hotovosti či platbou při převzetí do 5 pracovních dní, od přijetí objednávky v e-shopu.
   2. Pro objednávky hrazené bankovním převodem do 5 pracovních dní od připsání kupní ceny na účet prodávajícího.
   3. Doba pro doručení se prodlužuje o dobu, po kterou trvá překážka způsobená vyšší mocí. Vznik a skončení překážky sdělí prodávající bez prodlení kupujícímu.
  2. Jiné formy plateb a doručování nejsou možné.
  3. Místem doručení zboží podle smlouvy je:
   1. adresa uvedená v objednávce za účelem dodání zboží tj. dodací adresa
   2. jiné dohodnuté místo než je uvedeno pod písmenem a).
   3. dodací adresa či dohodnuté místo musí být vždy na území České republiky.
  4. Za podmínek uvedených v bodě 4.2 hradí kupující prodávajícímu náklady na dopravu formou zvláštní položky na zálohové faktuře a faktuře-daňovém dokladu.
  5. V případě nedoručení zásilky po třech opakovaných pokusech o doručení se zásilka vrací zpět na sklad prodávajícího, prodávající zjistí důvody nepřevzetí zásilky. V případě, že se s kupujícím domluví, zásilka je opakovaně doručována (např. na jinou adresu) a zároveň je kupujícímu účtováno dodatečné dopravné ve výši 100,- Kč vč. DPH. V opačném případě je objednávka stornována.
  6. Dodatečné dopravné dle čl. 5.5 ve výši 100 Kč vč. DPH bude účtováno takto:
   1. Pro objednávky hrazené v hotovosti, platbou při převzetí prodávající zašle kupujícímu zálohovou fakturu, který je kupující povinen uhradit při převzetí zásilky
   2. Pro objednávky hrazené bankovním převodem musí kupující uhradit dodatečné dopravné před opakovaným doručením zásilky.
 6. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY
  1. Kupující má právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů od převzetí zboží (§ 1829 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku).
  2. Odstoupit je možné prostřednictvím vyplnění a odeslání vzorového formuláře pro odstoupení od smlouvy (k dispozici na webu ) a odesláním e-mailem: eshop@najdetesevevlastnim.cz. Prodávající potvrdí bez zbytečného odkladu v textové podobě jeho přijetí.
  3. Odstoupit lze také korespondenčně, a to na adrese prodávajícího: SPRINT TRADING s.r.o., Koksární 10, 702 00 Ostrava – Přívoz.
  4. Odstoupí-li kupující od smlouvy, zašle nebo předá prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, zboží, které od prodávajícího obdržel, a to na své náklady.
  5. Zboží by mělo být vráceno úplné, tj. včetně veškerého dodaného příslušenství, s kompletní dokumentací, nepoškozené, čisté, pokud možno včetně originálního obalu, ve stavu a hodnotě, v jakém zboží kupující převzal.
  6. Pokud se jedná o spotřební zboží (např. kosmetika, drogistické výrobky apod.), pak lze od smlouvy odstoupit, pouze pokud kupující dodá zboží nepoškozené a nepoužité v neporušeném originálním balení.
  7. Rozhodne-li se kupující pro odstoupení v uvedené lhůtě, pro urychlení vyřízení odstoupení zboží je nutné doručit na adresu prodávajícího spolu s přiloženým průvodním dopisem s případným důvodem odstoupení od kupní smlouvy (není podmínkou), s číslem nákupního dokladu a uvedeným číslem bankovního účtu.
  8. Odstoupí-li kupující od smlouvy, vrátí mu prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky, které od něho na základě smlouvy přijal, stejným způsobem.
 7. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ
  1. Prodávající odevzdá kupujícímu zboží v množství, jakosti a provedení dle přijaté objednávky.
  2. Věc (zboží) je vadná, nemá-li sjednané vlastnosti. Za vadu se považuje i plnění jiné věci a vady v dokladech nutných pro užívání věci.
  3. Nebezpečí škody přechází na kupujícího převzetím věci. Právo kupujícího z vadného plnění zakládá vada, kterou má věc při přechodu nebezpečí škody na kupujícího, byť se projeví až později. Právo kupujícího založí i později vzniklá vada, kterou prodávající způsobil porušením své povinnosti.
  4. Kupující věc podle možnosti prohlédne co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na věci a přesvědčí se o jejích vlastnostech a množství.
  5. Škoda na věci, vzniklá po přechodu nebezpečí škody na věci na kupujícího, nemá vliv na jeho povinnost zaplatit kupní cenu, ledaže prodávající škodu způsobil porušením své povinnosti.
  6. Prodávající odpovídá kupujícímu, že věc při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující věc převzal,
   1. má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné;
   2. se věc hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá;
   3. je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti; a
   4. věc vyhovuje požadavkům právních předpisů.
  7. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.
  8. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí, není-li uvedeno jinak, to se však netýká:
   1. u věci prodávané za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána;
   2. na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním;
   3. u použité věci na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou věc měla při převzetí kupujícím; nebo
   4. vyplývá-li to z povahy věci.
  9. U spotřebního zboží (např. kosmetika, drogistické výrobky apod.) je kupující oprávněn uplatnit právo z vady do dvaceti čtyř (24) měsíců, není-li však na zboží uvedené datum spotřeby, v takovém případě se lhůta zkracuje pouze do data vyznačeného na obalu zboží.
  10. Jednotlivé lhůty blíže upravuje Reklamační řád.
  11. Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.
  12. Podstatné porušení smlouvy
   Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má kupující právo:
   1. na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady; nebo
   2. odstoupit od smlouvy.
  13. Kupující sdělí prodávajícímu, jaké právo dle předchozího odstavce si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího. Neodstraní-li prodávající vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li kupujícímu, že vady neodstraní, může kupující od smlouvy odstoupit.
  14. Nepodstatné porušení smlouvy
   Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má kupující právo na odstranění vady. Dokud kupující neodstoupí od smlouvy, může prodávající dodat to, co chybí, nebo odstranit právní vadu. Jiné vady může prodávající odstranit dodáním nové věci.
   Neodstraní-li prodávající vadu věci včas nebo vadu věci odmítne odstranit, může kupující od smlouvy odstoupit.
  15. Porušení smlouvy obecně
   Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro větší počet vad. V takovém případě má kupující i právo od smlouvy odstoupit.
   Při dodání nové věci vrátí kupující prodávajícímu na jeho náklady věc původně dodanou (včetně veškerého dodaného příslušenství).
   Neoznámil-li Kupující vadu bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit, soud mu právo z vadného plnění nepřizná. Jedná-li se o skrytou vadu, platí totéž, nebyla-li vada oznámena bez zbytečného odkladu poté, co ji kupující mohl při dostatečné péči zjistit, nejpozději však do dvou let po odevzdání věci.
  16. Záruka za jakost
   Zárukou za jakost se prodávající zavazuje, že věc bude po určitou dobu způsobilá k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti. Tyto účinky má i uvedení záruční doby nebo doby použitelnosti věci na obalu nebo v reklamě. Záruka může být poskytnuta i na jednotlivou součást věci.
   Záruční doba běží od převzetí věci kupujícím. Kupující nemá právo ze záruky, způsobila-li vadu po přechodu nebezpečí škody na věci na kupujícího vnější událost.
   Prodávající neodpovídá za škody vzniklé nesprávným použitím nebo skladováním dodaného zboží kupujícím.
   Uplatňování práv z vadného plnění dodaného zboží se řídí Reklamačním řádem prodávajícího, který je nedílnou součástí těchto VOP. Fotografie jednotlivého zboží v katalogu na webu e-shopu mají pouze informativní charakter a nemusí plně odpovídat skutečnosti, zejména co se týká barevnosti a detailů provedení. Za vadu dodaného zboží se nepovažuje rozdílná sytost barvy nebo odstín barvy mezi skutečně dodaným zbožím a barvou dle katalogu.
 8. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ
  1. Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
  2. Prodávající bude zpracovávat následující osobní údaje: jméno a příjmení, adresa bydliště, email, telefonní číslo (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).
  3. Prodávající bude zpracovávat osobní údaje pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy.
  4. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.
  5. Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.
  6. Osobní údaje budou zpracovávány tak, jak je uvedeno v podrobných informacích o zpracování osobních údajů (tzv. „informační memorandum“) v jejich aktuální podobě, které publikuje Českomoravská stavební spořitelna a.s. na svých webových stránkách. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem.
  7. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.
  8. V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel (čl. 1.57.) provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:
  9. požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,
  10. požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.
  11. Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.
 9. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
  1. V případech neupravených těmito VOP se tento smluvní vztah bude řídit zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem a v případě sporu bude rozhodovat místně příslušný soud.
  2. Tyto VOP včetně Reklamačního řádu platí ve znění uvedeném na internetových stránkách e-shopu, v den uzavření kupní smlouvy. Objednávka kupujícího je po svém potvrzení jako uzavřená smlouva mezi kupujícím a prodávajícím archivována za účelem jejího splnění a další evidence a její stav je přístupný kupujícímu.
  3. Jakékoli změny či doplnění VOP budou uvedeny ve speciální sekci webu www.najdetesevevlastnim.cz
  4. Předchozí verze VOP budou uvedeny na webu viz bod 9.3.
  5. Tyto VOP nabývají účinnosti dnem 1. prosince 2017.Reklamace